TRUNG TÂM GDNN-GDTX PHÚ NHUẬN MỞ NGHỀ VẼ TRUYỆN TRANH

04/10/2016 15:20 | Lượt xem: 1157

xem chi tiết tại đây

TRUNG TAÂM GIAÙO DUÏC NGHEÀ NGHIEÄP - GIAÙO DUÏC THÖÔØNG XUYEÂN QUAÄN PHUÙ NHUAÄN

TỔ ĐÀO TẠO NGHỀ-HƯỚNG NGHIỆP

--------------------------------------------

CHÖÔNG TRÌNH HÔÏP TAÙC ÑAØO TAÏO GIÖÕA

 VIEÄN TRUYEÄN TRANH VAØ HOAÏT HÌNH VAØ TRUNG TAÂM GIAÙO DUÏC NGHEÀ NGHIEÄP-GIAÙO DUÏC THÖÔØNG XUYEÂN QUAÄN PHUÙ NHUAÄN

VẼ TRUYỆN TRANH

1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:

- Thời gian đào tạo: 9,5 tháng

- Thời gian học tập: 38 tuần

- Thời gian thực học tối thiểu: 324 giờ 

- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 18 giờ

2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

 - Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 342 giờ

 - Thời gian học lý thuyết: 108 giờ; Thời gian học thực hành: 216 giờ.

MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN:  

Mã MH,MĐ

Tên môn học, mô đun

 

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

 

Các môn học, mô đun đào tạo nghề

 

 

 

 

MĐ 01

Nhập môn vẽ truyện tranh

92

27

62

3

MĐ 02

Căn bản vẽ truyện tranh

36

12

21

3

MĐ 03

Nâng cao vẽ truyện tranh

104

36

65

3

MĐ 04

Chuyên đề kịch bản cho truyện tranh

26

9

14

3

MĐ 05

Chuyên đề bố cục trong truyện tranh

42

12

27

3

MĐ 06

Chuyên đề hiệu ứng trong truyện tranh

42

12

27

3

Tổng cộng

342

108

216

18

 

Liên hệ: PHÒNG GHI DANH và GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

164 Nguyễn Đình Chính P11, Q Phú Nhuận (văn Phòng Viện truyện tranh-hoạt hình) ( 028 38209066 – 028 38440952.

Giờ làm việc: Thứ hai  đến thứ sáu ( từ 7g30-11g30; từ 13g00-20g00); Thứ Bảy ( từ 7g30-11g30 ; từ 13g00-17g00)

Tham khảo www.gdnngdtxphunhuan.edu.vn